Malmi

Malmi

Mustavaaran malmi sijaitsee magnetiittigabron alaosassa, jossa se muodostaa n. 60 metriä paksun kerroksen. Magnetiittigabron mineralogia koostuu pääasiassa kolmesta mineraalista – plagioklaasista, pyrokseenista(augiitti) ja ilmenomagnetiitista. Näistä viimeksi mainittu on vanadiini-, rauta- ja titaanipitoinen malmimineraali, jonka määrästä riippuen malmikerros jaetaan neljään osaan: Alamalmi (n. 5 m paksu kerros, jossa 20-35 p-% ilmenomagnetiittia), Keskimalmi (15-50 m paksu, 10-15 p-% ilmenomagnetiittia), Ylämalmi (10-40 m paksu, 18-25 p-% ilmenomagnetiittia) sekä Pirotemalmi (<10 p-% ilmenomagnetiittia). Malmin alakontakti on hyvin terävä sen jalkapuolen kiveen, mutta ylöspäin kohti malmin kattopuolta pirotemalmiin ilmaantuu suuria raakkukappaleita.

Pystyleikkaus Mustavaaran malmista. Kuvaan on merkitty kolmen kairasydämen (MV-063, R-047 ja R-048) perusteella tulkittu malmin jatkuvuus.

 

Mustavaaran esiintymän todetut ja todennäköiset malmivarat yhteensä ovat 99 Mt malmia, jonka keskipitoisuus on 14.0 p-% ilmenomagnetiittia. Tällä hetkellä tunnettujen malmivarojen on arvioitu riittävän yli kolmenkymmenen vuoden kaivostoimintaan avolouhoksessa.