Geologia

Geologia

Mustavaaran V-Fe-Ti –esiintymä sijaitsee Koillismaan intruusiossa, joka on kiteytynyt n. 2450 miljoonaa vuotta sitten Kuusamon liuskealueen (2450-2000 milj. vuotta vanha) ja sen kerrostumisalustana olleen graniittigneissipohjan (>2500 milj. vuotta vanha) kontaktin tuntumaan. Intruusion muodostanut magma purkautui liuskeiden ja graniittigneissipohjan väliin muodostaen yhtenäisen, laattamaisen magmasäiliön, jonka kiteytymisen loppuvaiheessa syntyi Mustavaaran malmin isäntäkivi, magnetiittigabro. Kiteytymisensä jälkeen intruusio pilkkoontui lohkoiksi, joita on nykyään havaittavissa Posion Kaukuanjärveltä Pudasjärven Pintamoon asti. Mustavaaran esiintymä sijaitsee pilkkoutuneen intruusion eräässä suurimmassa lohkossa, Porttivaaran lohkossa, joka on kallellaan pohjoiseen päin n. 40° kulmalla (kuva alla).

Koillismaan alueen yksinkertaistettu kallioperäkartta.

 

Magnetiittigabro on havaittavissa selvästi geofysikaalisilla kartoilla magneettisuutensa perusteella (kuva alla). Porttivaaran lohkossa magnetiittigabro on 100-200 m paksu ja 19 km pitkä kerros. Painovoimamittausten perusteella Mustavaaran alueen magnetiittigabro ulottuu todennäköisesti jopa kahden kilometrin syvyyteen.

Geologian tutkimuskeskuksen matalalentoaineistosta muokattu 3D-kuva Porttivaaran lohkon alueelta (lohkon ääriviivat hahmoteltu mustalla ylempään kuvaan). Ylemmässä kuvassa kallioperän magneettisuuden intensiteetti ilmaistu topografiana ja alemmassa kuvassa esitetään mittausdatasta tulkittu magnetiittigabron asento.